Telefon : 150

Pravidla MSL MH 2017

 

 

 „MORAVSKOSLEZSKÁ  LIGA

mladých hasičů v požárním útoku“

 

 

2017

 

 

Pravidla pro ligu Mladých hasičů – MSL-MH

Verze 2.8 - 19. 2. 2017

 

 

1.  SYSTÉM A ORGANIZACE MSL-MH

 

1.1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 „MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů“ (dále jen MSL-MH) je

   celosezónní  soutěž, která se skládá z pohárových soutěží v požárním útoku, pořádanými SDH

   které jsou přihlášeny do MSL-MH.

    

1.2.  ÚČAST V MSL-MH

 

·  Do  MSL-MH  se  může  přihlásit  každé  družstvo,  které  zaplatí  členský  příspěvek  do občanského sdružení MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA MLADÝCH HASIČŮ, příslušného roku, částku  700,-  Kč za každé přihlášené družstvo mladších nebo starších žáků.

·  Příspěvek za zařazení soutěže do MSL-MH činí 1 000,- Kč.

·  Přihlásit do MSL-MH je možno i v průběhu pohárových soutěží zahrnutých do MSL-MH.

 

1.3.  BANK MSL-MH

 

·  Bank MSL-MH tvoří členské příspěvky týmů přihlášených do MSL-MH.

·  Správce banku je: Ing. Jiří Vašíček, R. armády 226, Paskov 739 21

·  Bank MSL-MH bude využit na poháry, ceny a závěrečný večírek pro zúčastněná družstva.

 

1.4.  ORGANIZACE MSL-MH

 

·  Za  řádný  průběh MSL-MH  a  dodržování  veškerých  pravidel  jsou  odpovědni  pořadatelé

   jednotlivých soutěží. 

·  Oficiálními webovými stránkami MSL-MH jsou: www.mslmh.cz  

·  Veškeré zásadní záležitosti  MSL-MH  jsou přijímána většinou hlasů na zahajovací valné

   hromadě MSL-MH

 

1.5.  ZAŘAZENÍ SOUTĚŽE DO MSL-MH

 

Hlasování o zařazení soutěží do MSL-MH probíhá na valné hromadě MSL-MH.

Při hlasování má každý zástupce SDH počet hlasů odpovídající počtu svých družstev, které startovaly v posledním ročníku MSL-MH.

Právo ucházet se o zařazení své soutěže do MSL-MH mají všechna SDH splňující tyto podmínky:

·  V posledním ročníku MSL-MH za toto SDH startovalo minimálně jedno družstvo.

·  V posledním ročníku MSL-MH družstva SDH vynechala maximálně 3 soutěže MSL-MH.

 

 

 

2. RADA MSL-MH

 

2.1.  SLOŽENÍ A ROZHODOVÁNÍ RADY MSL-MH

 

·  Rada MSL-MH se skládá z vedoucích mládeže jednotlivých SDH přihlášených do MSL-MH.

·  Rada MSL-MH rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

·  Radu MSL-MH, pokud se nesejde sama, svolává pořadatel soutěže, vyžaduje-li toho daná 

 

   situace.

 

2.2.  PRÁVA A POVINNOSTI RADY MSL-MH

 

·  Rada MSL-MH řeší sporné situace týkající se průběžného pořadí MSL-MH a řádného přidělení

   bodů příslušným družstvům v rámci jednotlivých soutěží zařazených do MSL-MH. Pouze

   v tomto směru má rozhodnutí Rady MSL-MH přednost před rozhodnutím pořadatele dané

   soutěže.

·  Rada  MSL-MH  dohlíží na dodržování pravidel  MSL-MH soutěžními týmy i pořadateli.

   V případě zjištěného nesouladu, uvědomí o tomto svém zjištění pořadatele soutěže za účelem   

   sjednání nápravy.

 

3.  Hodnocení MSL-MH

                      

3.1  BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ MSL-MH

 

Obě kategorie

·  Družstva, účastnící se MSL-MH, získávají  body  na  základě  umístění  na  soutěžích 

   zařazených do MSL-MH.

·  Při dosažení stejného času rozhoduje o pořadí rychlejší sestřik.  

 

 

Bodují se pouze družstva účastnící se MSL-MH, a to takto:

 

Družstvo dostane body dle umístění v soutěži a body za účast.                        

 

                       

                         

umístění

počet bodů

bonus za účast

Celkem

1.

17

+5

22

2.

14

+5

19

3.

12

+5

17

4.

10

+5

15

5.

8

+5

13

6.

7

+5

12

7.

6

+5

11

8.

5

+5

10

9.

4

+5

9

10.

3

+5

8

11.

2

+5

7

12.

1

+5

6

 

 

·  Body  za  umístění  dostanou  jen  ta  družstva,  která  dokončí  svůj  pokus  s platným

výsledným časem

·  Za neplatný pokus obdrží družstvo jen body za účast. ( 5 bodů )

·  Pokud se družstvo neúčastní soutěže MSL-MH z důvodu účasti na soutěži Plamen, obdrží družstvo body za účast. ( 5 bodů )         

 

·  Diskvalifikovaná družstva neobdrží body žádné. 

 

3.2.  CELKOVÉ  VYHODNOCENÍ MSL-MH

 

·  Po ukončení všech soutěží zahrnutých do MSL-MH budou tři nejlepší družstva odměněna

poháry za umístění, věcnými cenami a upomínkovými předměty. 

·  Vítěz MSL-MH v obou kategoriích obdrží do dočasného užívání putovní pohár MSL-MH

·  Všechny družstva  v obou  kategoriích  obdrží  upomínkové  poháry,  které  budou

zakoupeny z prostředků banku. 

·  Zbytek  banku  bude využit na závěrečný večírek pro družstva  MSL-MH.

·  Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhne na závěrečném večírku, který  se uskuteční po vzájemné domluvě všech družstev účastnících se MSL-MH. 

 

 

4.  POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

 

4.1.  TRAŤ 

Schéma a plánek trati

 

 

·  Výjimky jsou povoleny  v pouze v případech  nedostatku místa a  tato  skutečnost musí být

písemně uvedena na pozvánkách!

       

4.2.  ZÁKLADNA

·  Rozměry základny jsou 2000 x 2000 x (100) mm. Na nezpevněném povrchu musí být koberec kolem základny a kádě, min. šířka 1 m.

 

4.3  čára sestřiku

· maximální výška čáry je 2cm

· Koberce před čárou sestřiku min. rozměr 3x1m.

                                             

 

4.3.  Přetlakový ventil

·  funkční přetlakový ventil nastavený na 0,3 MPa, jednotný pro všechny soutěže MSL-MH. 

4.4.   ROZHODČÍ

·  Pro každou ligovou soutěž je startuje jednotný rozhodčí! 

·  Rozhodčí soutěže jsou odpovědni za dodržování pravidel soutěže a pravidel MSL-MH

·  Pořadatelé a rozhodčí musí být jasně označeni.

·  Výběr ostatních rozhodčích závisí na pořadateli soutěže.

·  Pořadatel  soutěže  je  povinen  na  nástupu  představit  veškeré  rozhodčí  soutěžním

   družstvům.

·  Rozhodčí u základny je odpovědný za stav základny a na ní přichystaného nářadí

·  Rozhodčí u terčů je odpovědný za hlídání přešlapů čáry výstřiku.

·  Rozhodčí  pro  měření  hadic  je  odpovědný  za  přeměření  jedné  jím  určené  hadice  u

   každého soutěžního družstva.

 

 

 

4.5.  VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

 

·  Pořadatel je povinen zajistit aktuální a přehledné vedení výsledkové listiny a její řádné

a brzké doručení Radě MSL-MH.

 

4.6. CENY 

 

·  Poháry pro první 3 místa v každé kategorii.

  

4.7.  ČASOMÍRA

 

·  Sklopné terče

 

·  Elektronická

 

5. TECHNICKÉ  PODMÍNKY MSL-MH

 

5.1.   PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ

 

Koš:

- s funkční klapou – jen kategorie starší, která nemusí být ovládána

- s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici

- koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu

- výplet vtoku libovolný

 

Savice:

- povoleny savice s o-kroužky

- šroubení savic funkční

- šroubení musí mít min. 2,5 závitu

- náběh závitu max. 35mm

- povoleny izolepy, textilní pásky a smirkové papíry

- nepovoleny závaží a výztuhy savic

- nepovoleny zajišťovací mechanizmy závitu

 

Stroj:

- PS8, PS12 bez zjevných úprav, kombinace motorů a čerpadel není povolena

- výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí ústit na původním místě 

- ovládání plynu musí být umístěno na směšovacím zařízení, nebo na místě daném 

   výrobcem

- rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno

- nejsou přípustná přídavná sací zařízení – ejektory, tlakové láhve, apod.

- oba klouby v rozvaděči musí být funkční

- zpětná klapa v rozvaděči nemusí být

- odvzdušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny

 

Hadice B:

- minimální délka 9,5 m (včetně koncovek)

- šíře – 63, 65, 75

- pojistky na spojkách povoleny a doporučeny

- hadice B může být poskládána na rámu stroje

 

Rozdělovač :

- povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem(B) a výstupy 1xB a 2xC

- rozrážecí klín nepovolen

- povolena záslepka nebo odvzdušňovač na výstupu B 

 

Hadice C:

- minimální délka 9,5 m (včetně koncovek)

- šíře 38, 42, 52

- pojistky na spojkách povoleny a doporučeny

- nejsou povoleny přípravky stahující kotouč 

 

Proudnice:

- proudnice bez dodatečných podložek

- pojistky na proudnici povoleny a doporučeny

 

- výstupní otvor proudnice libovolný 

 

Ostatní:

- 3 klíče celé nebo poloviční, bez přídavných podložek, apod.

- podložka pod savici max. tl. 10mm

- kamínky a klacíky nepovoleny

 

Osobní výstroj pro požární útok:

- sportovní, nebo pracovní ústroj- nemusí být jednotný, musí zakrývat lokty a kolena.

- přilba

- obuv sportovní, bez hřebů, tzv. turfy, kopačky povoleny

 

5.2  Kontrola výstroje a délky hadic

 

Kontrolu výzbroje a výstroje provádí základnový rozhodčí při přípravě družstva na základně a je povinen upozornit vedoucího družstva na zjištěné závady.

Po skončení požárního útoku jsou pořadatelé oprávněni zkontrolovat délku libovolné hadice označenou hlavním rozhodčím (či pověřenou osobou).

Hadice se měří volně položená. Hadici není povoleno před a v průběhu měření natahovat.

 

5.3  Věkové kategorie

 

Družstva soutěží bez rozlišení pohlaví v kategoriích:
-mladší žáci: do 11 let
-starší žáci: od 11 do 15 let

Věkové kategorie MSL-MH jsou shodné s kategoriemi hry Plamen. Kdykoli v roce  příslušného ročníku MSL-MH nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 12 let,

v kategorii starší nesmí dosáhnout 16 let.

 


Příklad (platí pro ročník 2017):

V Kategorii mladší žáci může nastoupit soutěžící, který je narozen 1.1.2006 nebo později.

V Kategorii starší žáci může nastoupit soutěžící, který je narozen 1.1.2002 nebo později.

 

Kategorie mladší nesmí být doplněna ani jedním členem kategorie starší. Kategorie starší může být doplněna mladšími.

Soutěžící, který splňuje věkové podmínky na začátku sezóny, se může účastnit všech soutěží až do konce sezóny, tzn. i soutěží v září na konci sezóny.

Při podezření rozhodčího na nesplnění věkové kategorie soutěžícího je vedoucí družstva povinen do 14 dnů předložit členský průkaz (SH-ČMS) soutěžícího.

 

5.4  Půjčování soutěžících:

 

Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 členy z jiného SDH (to platí i pro neligová družstva). V rámci vlastního SDH je povoleno půjčení z kategorie mladší žáci do kategorie starší žáci. V rámci vlastního SDH je povoleno půjčení ve stejné kategorii (mezi družstvy A a B) jen pokud je celkový počet soutěžících členů z vlastního SDH min. 12.

Půjčený soutěžící smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může

startovat 2x v soutěži) a  musí  mít  oblečen  dres  svého  mateřského  týmu.

 

Tato skutečnost musí být nahlášena na nástupu, nejpozději však před provedením útoku.

 

6. Provedení útoku:

Obecný popis požárního útoku viz. Útok Plamen dle Směrnice Plamen

 

6.1  Start:

- Povely – na místa, připravte se – pozor - výstřel.

- Předčasný start se avizuje opakovaně startovním signálem, pokud není na poradě uvedeno jinak.

- Umožněn pouze 2x opakovaný start.

 

6.2  Stroj:

- V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba – vedoucí družstva nebo osoba starší 18-ti let, jím pověřená.

- Vedoucí může ubrat plyn na stroji za účelem ochrany zdraví soutěžícího, ochrany stroje nebo tratě. Toto nebude hodnoceno jako zásah do průběhu útoku.

 

6.3  Savice:

- Po dokončení útoku musí být sací vedení sešroubované, tj. spoje stroj-savice, savice-savice.

 

6.4  Koš:

- Koš musí být ihned po ukončení útoku, nebo na povel rozhodčího, vytažen z kádě a musí být při 

   vytažení našroubován na savici. Pokud je koš na savici „seklý“ přes závit, je hodnocen jako   

   nenašroubovaný.

- Mezerou mezi košem a šroubením savice musí projít papír.

 

6.6  Útok:

- Pokud soutěžícímu upadne přilba, je povinen si ji neprodleně nasadit.

 

6.7  Sestřik:

- V době výstřiku vody je čára sesrřiku nedotknutelná.

- Proudnice se může dotýkat země.

 

6.8  Základna:

- Nářadí nesmí přesahovat obrysy základny, s výjimkou: kategorie mladší je přívodní vedení, 

   mimo koš, našroubované na stroj, může tedy přesahovat obrysy základny.

- Délka přípravy na základně je max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet položením jakéhokoliv 

   vybavení na plochu základny.

- Za správné připevnění přetlakového ventilu je zodpovědný vedoucí družstva.

- Mezerou mezi zuby půlspojek musí projít papír.

 

 

Foto: Vzdálenost koncovek na základně

 

7.  OMluvy a tresty

 

7.1  Opakování požárního útoku

- Závada na straně pořadatelů - při poruše časomíry, vada materiálu,  překážka na trati apod.

- Při nenastartovaní stroje má družstvo možnost po odstranění závady startovat, ale až

   na konci startovního pořadí.

- V případě prasknutí hadice B, nebo C způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv

   spojek).

 

 

7.2  Neplatný požární útok

- Při jakémkoliv dotyku těla, nebo vybavení proudaře s čárou sestřiku v době sestřiku. (6.7)

- Po třech předčasných startech. (6.1) Nepočítá se nový start, pokud byla chyba na straně 

   startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

- Při překročení doby přípravy může rozhodčí ukončit pokus jako neplatný. (6.8)

- Po ukončení požárního útoku není sací vedení nebo koš sešroubován. (6.3, 6.4)

- Pokud závodník rozpojí sací vedení nebo koš před kontrolou rozhodčího.

- Vedoucí nebo strojník předčasně ukončí útok.

- Při křížení proudů

- Pokud vedoucí zasáhne do průběhu útoku s vyjímkou ubrání plynu za účelem ochrany zdraví 

   soutěžícího, ochrany stroje nebo tratě. (6.2) O tomto rozhoduje hlavní rozhodčí.

 

 

- Špatná práce vedoucího:

     - Prasknutí zubů nebo navázání spojek.

     - Nepřipravené nářadí.

     - Krátká hadice. (5.2)

     - Materiální vybavení neodpovídá pravidlům i přes upozornění rozhodčího. (5.2)

     - Pokud se při útoku rozpojí špatně připevněný přetlakový ventil. (6.8)

 

7.3  Diskvalifikace

- Pokud soutěžící pokračuje v útoku bez přilby. (6.6)

- Věk soutěžícího neodpovídá kategorii, ve které závodil. (5.3)

- Nesportovní  chování.

- Porušení podmínek o půjčování soutěžících (5.4), hrozí diskvalifikace  jak  týmu, za který člen

   běžel, tak  mateřskému týmu. O tomto rozhoduje hlavní rozhodčí.

 

7.4  Obecné

- Protest na soutěžní družstvo lze podat protest pouze písemnou formou a to max. do 15. minut

   po ukončení pokusu zmíněného týmu. Protest lze podat jen proti svému družstvu.

- Předčasně ukončit pokus smí pouze vedoucí družstva, nebo strojník.

- Nový start dostane družstvo, pokud byla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky   

   (selhání výstřelu apod.).

- Soutěžní  družstvo  se  může  do  soutěže  přihlásit  nejpozději  do  zahájení  útoku

   posledního soutěžního družstva ( I. Kola ).

 

 

 

 

Komentáře  

0 #41 atevuqavoku 2020-03-07 10:52
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxil gzx.wrgp.sdhlucina.cz.xaw.ay http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #40 osukemiiqt 2020-03-07 10:28
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online Without Prescription lwk.ikdk.sdhlucina.cz.jlb.cd http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #39 ugivefo 2020-03-07 10:01
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg feb.elav.sdhlucina.cz.rie.no http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #38 uximusuiijare 2020-03-07 09:39
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxil ulp.lryf.sdhlucina.cz.bhf.gz http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #37 rohafasqiut 2020-03-07 09:15
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg wcy.xbsi.sdhlucina.cz.toe.cd http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #36 uvuxeru 2020-03-07 08:52
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg ueg.cvfa.sdhlucina.cz.psm.km http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #35 ofrugesocoyi 2020-02-03 04:23
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin jpl.htde.sdhlucina.cz.cgl.up http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #34 ajeucsiredezu 2020-02-03 03:51
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online ztz.gybs.sdhlucina.cz.bxl.ni http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #33 imugemig 2020-01-11 23:05
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online bou.safb.sdhlucina.cz.xpj.wi http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat
0 #32 ahidijupotemo 2020-01-11 22:29
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Dosage For Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online Without Prescription hby.rulo.sdhlucina.cz.jsx.bj http://mewkid.net/who-is-xandra/
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Jiný obrázek

Náhodné foto

Staňte se našim fanouškem